Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op een lidmaatschap
bij Move-on Outdoor en de aanvullende voorwaarden voor onze verschillende overeenkomsten.
Ook vind u hier het huishoudelijk regelement van toepassing op stichting Move-On Outdoor.
Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via onze klantenservice.
 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training en/of outdoor workout, aangeboden en/of verzorgd door Stichting Move-On Outdoor en anderzijds Stichting Move-On Outdoor.
  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Losse Les, Abonnement en elke Proefles die een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Survival-les.
  3. Zowel door aanschaf van een Losse les, Abonnement of Proefles, alsook door deelname aan een Survival-les verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
  4. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
  5. Stichting Move-On Outdoor kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Stichting Move-On Outdoor. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.
  6. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Stichting Move-On Outdoor toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.
  7. Stichting Move-On Outdoor kan de rechten en de verplichting naar Deelnemer, die deze overeenkomst met zich meebrengt, overdragen aan derden.
 2. OVEREENKOMST
  1. Een overeenkomst tussen Stichting Move-On Outdoor en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.
  2. Voor Stichting Move-On Outdoor ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
  3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Move-On Outdoor. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
  4. Een overeenkomst tussen Stichting Move-On Outdoor en een Deelnemer bestaat uit:
   • (i)  een Abonnement, dat bestaat uit een:
    • (a) Kwartaal-Abonnement, dat in een bepaalde periode echt geeft op deelname aan een Survivalrun-training die wij aanbieden. Deze is per kwartaal opzegbaar; 
    • (b) Jaar-Abonnement, dat in een bepaalde periode echt geeft op deelname aan een Survivalrun-training die wij aanbieden. Deze is per kwartaal opzegbaar; 
   • (ii) een Proefles dat in een bepaalde periode recht geeft op één enkele deelname aan een Survivalrun-training.
 3. ABONNEMENTEN EN RITTENKAARTEN
  1. Een Rittenkaart, Abonnement en Proefles zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
  2. Bij langdurig verblijf in het buitenland, langdurige ziekte, zwangerschap of zware blessure langer dan 6 weken, kan de geldigheid van een Abonnement worden opgeschort tot een maximum van 3 maanden. Stichting Move-On Outdoor heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. Aanvraag kan gedaan worden via online formulier.
  3. Als een Deelnemer een (nieuw) Abonnement (het Tweede Abonnement) heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldig Abonnement (het Eerste Abonnement), wordt  eerst het Eerste Abonnement uitgediend, voordat het Tweede Abonnement ingaat.
  4. Een Abonnement heeft een geldigheid van één (1) kwartaal of één (1) jaar. Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd. 
 4. PROEFLES
  1. Een Proefles is uitsluitend bedoeld voor nieuwe registraties om het aanbod van  Stichting Move-On Outdoor te testen.
  2. Een Proefles mag eenmalig worden gebruikt per persoon. Bij misbruik is Stichting Move-On Outdoor gerechtvaardigd het Proefles-abonnement direct stop te zetten, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de Deelnemer.
  3. Een Deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Proefles.
  4. Een proefles heeft een geldigheid van één (1) survivalrun-les. Na afloop hiervan, wordt de Proefles automatisch stopgezet.
 5. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING
  1. De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de Abonnementen, (iii) de Enkele les en (iv) de Proefles staan op de website van Stichting Move-On Outdoor. Stichting Move-On Outdoor heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Stichting Move-On Outdoor. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde kwartaalabonnementen en  jaarabonnementen.
  2. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het facturatie-systeem van Stichting Move-On Outdoor.
  3. Een Abonnement word betaald via een driemaandelijkse of jaarlijkse bankoverschrijving.
  4. Een Kwartaal-Abonnement dient rond de 1e van het nieuwe kwartaal ( 1 januari, 1 april, 1 juli  en 1 oktober) betaald te worden. Indien het verschuldigde bedrag 10 dagen na de eerste herinnering niet betaald is, wordt EUR 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Deze worden in rekening gebracht met de tweede herinnering.
  5. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die Stichting Move-On Outdoor of een door Stichting Move-On Outdoor ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan Stichting Move-On Outdoor verschuldigd is, aan Stichting Move-On Outdoor verschuldigd.Stichting Move-On Outdoor heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 6. ONTBINDING
  1. De Deelnemer kan een overeenkomst met Stichting Move-On Outdoor ontbinden, na eventuele vaste looptijd, met een termijn van één (1)  kalendermaand, te rekenen vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand.
  2. De Deelnemer ontbindt door het ingevulde online formulier.
  3. Brengt de Deelnemer via de website van Stichting Move-On Outdoor een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt Stichting Move-On Outdoor per e-mail de ontvangst van deze verklaring binnen vijf (5) werkdagen.
  4. Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.
  5. Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met Stichting Move-On Outdoor te herroepen.
  6. Het recht op herroeping vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn veertien (14) dagen is verstreken.
  7. Bij het afsluiten van een Abonnement nadat deze eerder beëindigd is door opzegging, worden de inschrijfkosten opnieuw in rekening gebracht door Stichting Move-On Outdoor.
  8. Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid worden, maar kunt u binnen een periode van drie (3) maanden na originele startdatum géén gebruik maken van eventuele acties.
  9. Bij het ontbinden van de overeenkomst na het voldoen van het driemaandelijkse of jaarlijkse inschrijfgeld, is het niet mogelijk om (een gedeelte van) het inschrijfgeld terug te krijg.
 7. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN Training
  1. Stichting Move-On Outdoor is gerechtigd het trainingsrooster tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters zijn leidend en zichtbaar op de website van Stichting Move-On Outdoor.
  2. Stichting Move-On Outdoor heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een Training bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
  3. Buitengewone omstandigheden leveren voor Stichting Move-On Outdoor altijd overmacht op en ontheffen Stichting Move-On Outdoor van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Stichting Move-On Outdoor ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
  4. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Stichting Move-On Outdoor is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Training door gevaarlijke weersomstandigheden.
  5. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Stichting Move-On Outdoor van de Training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
 8. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Deelname aan een Survivalrun-training geschiedt op eigen risico.
  2. Stichting Move-On Outdoor, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Training.
  3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Stichting Move-On Outdoor, haar medewerkers en trainers, is Stichting Move-On Outdoor niet aansprakelijk.
  4. Stichting Move-On Outdoor is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
  5. Stichting Move-On Outdoor is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Training. Een survival-les is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Training. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
  6. Stichting Move-On Outdoor behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Training.
  7. Stichting Move-On Outdoor is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Training.
  8. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een Survivalrun-training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
  9. Tijdens alle activiteiten die door Stichting Move-On Outdoor worden aangeboden, is er een kans dat de deelnemer nat en/of vies wordt. Een deelnemer dient hier zelf passende kleding voor te hebben.
 9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
  1. Stichting Move-On Outdoor respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
  2. Stichting Move-On Outdoor gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Stichting Move-On Outdoor deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
  3. Stichting Move-On Outdoor zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
  4. De werknemers van Stichting Move-On Outdoor en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
  5. De verstrekte informatie op de website www.moveonoutdoor.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
  6. Hoewel Stichting Move-On Outdoor de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Stichting Move-On Outdoor niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Stichting Move-On Outdoor sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
  7. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.moveonoutdoor.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Stichting Move-On Outdoor gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Stichting Move-On Outdoor aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
  8. De website www.moveonoutdoor.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Move-On Outdoor.
  9. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Survivalrun-training.
 10. KLACHTEN
  1. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Stichting Move-On Outdoor zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Stichting Move-On Outdoor te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij Stichting Move-On Outdoor onder vermelding van een omschrijving van de klacht naar info@moveonoutdoor.nl.
  2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
  3. Stichting Move-On Outdoor beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Stichting Move-On Outdoor verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
 11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
  1. Van deze Algemene Voorwaarden Survivalrun-training kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Stichting Move-On Outdoor.
  2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
  3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Huishoudelijk regelement

De volgende regels gelden voor alle leden tijdens de trainingen, verblijf op en rond het terrein tijdens, voor en na georganiseerde trainingen en op ieder moment dat je je uit als lid van de stichting (waaronder bijvoorbeeld op sociale media):

 1. Houd je aan de algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en normen van sportiviteit.
 2. Veilig sporten staat voorop, bewaak je eigen grenzen en die van je trainingsgenoten.
 3. Gebruik de hindernissen zoals deze door de trainer zijn uitgelegd.
 4. Alleen het water in na toestemming van de trainer.
 5. Buiten de op de website vermelde trainingstijden is het trainingsterrein NIET toegankelijk.
 6. Roken en het nuttigen van alcohol is NIET toegestaan op het trainingsterrein, tenzij hier door het bestuur voor specifieke momenten een uitzondering wordt gemaakt.
 7. Als tijdens de trainingen de openbare weg wordt gebruikt, zijn de daar geldende verkeersregels van toepassing.  
 8. Honden zijn op het terrein NIET toegestaan
 9. Ouders en begeleiders van junior leden dienen telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de training van hun kind. Tevens dienen ze ervoor te zorgen dat de vereniging over het juiste telefoonnummer beschikt.
 10. Ouders en begeleiders van junior leden dienen zodanig afstand te houden dat ze de atleten NIET hinderen.

Wij vertrouwen erop dat deze regels op ieders begrip en acceptatie kunnen rekenen. Wij wijzen erop dat het niet naleven consequenties heeft. Dit kan variëren van waarschuwingen tot opzegging van het lidmaatschap door de stichting. Daarnaast wijzen wij erop dat overtreding kan betekenen dat je niet verzekerd bent.