Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op een lidmaatschap
bij Move-on Outdoor en de aanvullende voorwaarden voor onze verschillende overeenkomsten. 
Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via onze klantenservice.
 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP
  1. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training en/of outdoor workout (een Bootcamp), aangeboden en/of verzorgd door Move-on Outdoor en anderzijds Move-on Outdoor.
  2. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elke Rittenkaart elk Abonnement en elke Proefles die een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bootcamp.
  3. Zowel door aanschaf van een Rittenkaart, Abonnement of Proefles, alsook door deelname aan een Bootcamp verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.
  4. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
  5. Move-on Outdoor kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Move-on Outdoor. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt.
  6. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Bootcamp (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Move-on Outdoor toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.
  7. Move-on Outdoor kan de rechten en de verplichting naar Deelnemer, die deze overeenkomst met zich meebrengt, overdragen aan derden. 
 2. OVEREENKOMST
  1. Een overeenkomst tussen Move-on Outdoor en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.
  2. Voor Move-on Outdoor ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
  3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Move-on Outdoor. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
  4. Een overeenkomst tussen Move-on Outdoor en een Deelnemer bestaat uit:

(i)   een Rittenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een Bootcamp die wij aanbieden.

(ii)  een Abonnement, dat bestaat uit een:

(a) Maand-Abonnement, dat in een bepaalde periode echt geeft op deelname aan een Bootcamp die wij aanbieden. Deze is maandelijks opzegbaar; 

(b) Jaar-Abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan een Bootcamp. Deze wordt elk jaar automatisch verlengd; 

(iii) een Proefles dat in een bepaalde periode recht geeft op één enkele deelname aan een Bootcamp.

   1. Onder de volgende voorwaarden kan een Deelnemer een Abonnement te allen tijde vervangen door een hoger Abonnement (Maand naar Jaar). Een Abonnement vervangen  door een lager Abonnement (Maand naar Jaar) kan alleen tegen het einde van de looptijd van het betreffende Abonnement

(i)    in het geval van een jaarabonnement heeft het nieuwe Abonnement een looptijd van minimaal één jaar;

(ii)  het oude Abonnement komt te vervallen per ingangsdatum van het nieuwe Abonnement;

 1. ABONNEMENTEN EN RITTENKAARTEN
  1. Een Rittenkaart, Abonnement en Proefles zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
  2. Bij langdurig verblijf in het buitenland, langdurige ziekte, zwangerschap of zware blessure langer dan 6 weken, kan de geldigheid van een Rittenkaart, Abonnement en Programma-abonnement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van Programma’s) worden opgeschort tot een maximum van 3 maanden. Move-on Outdoor heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. Aanvraag kan gedaan worden via online formulier.
  3. Als een Deelnemer een (nieuw) Abonnement (het Tweede Abonnement) heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldig Abonnement (het Eerste Abonnement), wordt  eerst het Eerste Abonnement uitgediend, voordat het Tweede Abonnement ingaat.
  4. Een Rittenkaart loopt automatisch af na de looptijd. Een Rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd. Een vijf (5) Rittenkaart heeft een geldigheidsduur van zeven (7) weken en een tien (10) Rittenkaart heeft een geldigheidsduur van vijftien (15) weken.
  5. Een Abonnement heeft een geldigheid van één (1) maand of (1) jaar. Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd in een maandelijks flexibel abonnement met de daarbij behorende actuele tarieven. 
  6. Een Abonnement voor onbepaalde tijd is ten allen tijde opzegbaar, mits er geen openstaande posten zijn, tegen het einde van het Abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, te rekenen vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand.
 2. PROEFLES
  1. Een Proefles is uitsluitend bedoeld voor nieuwe registraties om het aanbod van  Move-on Outdoor te testen. 
  2. Een Proefles mag eenmalig worden gebruikt per persoon. Bij misbruik is Move-on Outdoor gerechtvaardigd het Proefles-abonnement direct stop te zetten, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de Deelnemer.
  3. Een Deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Proefles. 
  4. Een proefmaand heeft een geldigheid van één (1) Bootcamp. Na afloop hiervan, wordt de Proefles automatisch stopgezet. 
 3. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING
  1. Een Deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Bootcamp.
  2. De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de Rittenkaarten, (iii) de Abonnementen, (iv) de Enkele les en (v) de Proefles staan op de website van Move-on Outdoor. Move-on Outdoor heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Move-on Outdoor. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Rittenkaarten, Jaarabonnementen en  jaarabonnementen.
  3. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van Move-on Outdoor.
  4. Een Rittenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.
  5. Een Abonnement en Programma-abonnement kunnen vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving.
  6. Bij een maandelijkse automatische afschrijving geeft de Deelnemer de bankgegevens door waardoor Move-on Outdoor automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Abonnement of Programma-abonnement incasseert.
  7. Een Abonnement word maandelijks rond de 1e automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt EUR 25,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling wordt afgeschreven.
  8. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die Move-on Outdoor of een door Move-on Outdoor ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan Move-on Outdoor verschuldigd is, aan Move-on Outdoor verschuldigd.
  9. Move-on Outdoor heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 4. ONTBINDING
  1. De Deelnemer kan een overeenkomst met Move-on Outdoor ontbinden, na eventuele vaste looptijd, met een termijn van één (1)  kalendermaand, te rekenen vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand.
  2. De Deelnemer ontbindt door het ingevulde online formulier.
  3. Brengt de Deelnemer via de website van Move-on Outdoor een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt Move-on Outdoor per e-mail de ontvangst van deze verklaring binnen vijf (5) werkdagen.
  4. Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.
  5. Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met Move-on Outdoor te herroepen.
  6. Het recht op herroeping vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn veertien (14) dagen is verstreken.
  7. Bij het afsluiten van een Abonnement nadat deze eerder beëindigd is door opzegging, worden de inschrijfkosten opnieuw in rekening gebracht door Move-on Outdoor.
  8. Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid worden, maar kunt u binnen een periode van drie (3) maanden na originele startdatum géén gebruik maken van eventuele acties.
 5. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP
  1. Move-on Outdoor is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters zijn leidend en zichtbaar op de website van Move-on Outdoor.
  2. Move-on Outdoor heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een Bootcamp of Programma bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte ritten gecrediteerd.
  3. Buitengewone omstandigheden leveren voor Move-on Outdoor altijd overmacht op en ontheffen Move-on Outdoor van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Move-on Outdoor ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
  4. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Move-on Outdoor is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.
  5. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Move-on Outdoor van de Bootcamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
 6. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico.
  2. Move-on Outdoor, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp.
  3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Move-on Outdoor, haar medewerkers en trainers, is Move-on Outdoor niet aansprakelijk.
  4. Move-on Outdoor is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
  5. Move-on Outdoor is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Een Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
  6. Move-on Outdoor behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.
  7. Move-on Outdoor is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.
  8. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
 7. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
  1. Move-on Outdoor respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
  2. Move-on Outdoor gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal TBCC deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
  3. Move-on Outdoor zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
  4. De werknemers van Move-on Outdoor en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
  5. De verstrekte informatie op de website www.moveonoutdoor.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
  6. Hoewel Move-on Outdoor de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Move-on Outdoor niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Move-on Outdoor sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
  7. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.moveonoutdoor.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Move-on Outdoor gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Move-on Outdoor aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
  8. De website www.moveonoutdoor.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Move-on Outdoor.
  9. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Bootcamp.
 8. KLACHTEN
  1. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Move-on Outdoor zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Move-on Outdoor te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij Move-on Outdoor onder vermelding van een omschrijving van de klacht naar info@moveonoutdoor.nl.
  2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
  3. Move-on Outdoor beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Move-on Outdoor verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
  4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.
 9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
  1. Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Move-on Outdoor.
  2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
  3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.