Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle activiteiten die aan externe partijen worden aangeboden.
Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via onze klantenservice.
 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN EXTERNE PARTIJEN
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training, een outdoor workout of andere activiteit aangeboden en/of verzorgd door Stichting Move-On Outdoor.
  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die een Externe partij kan boeken bij Stichting Move-On Outdoor.
  3. Zowel door acceptatie van de offerte, alsook door deelname aan een Survival-les zonder offerte verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
  4. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
  5. Stichting Move-On Outdoor kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Stichting Move-On Outdoor. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.
  6. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Stichting Move-On Outdoor toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.
  7. Stichting Move-On Outdoor kan de rechten en de verplichting naar Deelnemer, die deze overeenkomst met zich meebrengt, overdragen aan derden.

2. OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen Stichting Move-On Outdoor en een Externe partij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie of communicatie tussen Stichting Move-On Outdoor en een Deelnemer.
 2. Voor Stichting Move-On Outdoor ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
 3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Move-On Outdoor. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
 4. Een overeenkomst tussen Stichting Move-On Outdoor en een Deelnemer bestaat uit:

3. ACTIVITEITEN

 1. Onder activiteiten worden alle activiteiten verstaan die men kan boeken bij Stichting Move-On Outdoor.
  Deze bestaan onder andere uit: boogschieten, vlot varen en bouwen, kinderfeestjes, survivalclinics, teamuitjes, schoolreisjes en sportdagen.
 2. Bij deelname aan een activiteit dient men een ingevulde validiteitsverklaring voor aanvang van de activiteit aan te leveren.

4. ANNULERING

 1. Bij het annuleren van een activiteit vanuit de Externe partij worden de volgende bedragen in rekening gebracht:
  1. >10 dagen voor aanvang van de activiteit:
   Als u meer dan 10 dagen voor aanvang van de activiteit annuleert, krijgt u het volledige bedrag, inclusief aanbetaling terug.
  2. 5-10 dagen voor aanvang van de activiteit:
   Als u 5 tot 10 dagen voor aanvang van de activiteit annuleert dient u 20% van het bedrag vermeld op de offerte te betalen.
  3. 2-5 dagen voor aanvang van de activiteit:
   Als u 2 tot 5 dagen voor de activiteit annuleert, dient u 50% van het bedrag vermeld op de offerte te betalen.
  4. 0-1 dagen voor aanvang van de activiteit:
   Als u 0 tot 1 dagen voor aanvang van de activiteit annuleert, dient u het volledige bedrag vermeld op de offerte te betalen.
 2. Overmacht:
  1. Als de Externe partij kan aantonen dat de annulering voorkomt uit overmacht vervalt bovenstaande en krijgt de Externe partij 100% van het bedrag terug.
   1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die buiten de macht van Externe partij liggen waardoor het onmogelijk is om de activiteit door te laten gaan.
    Weersomstandigheden vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van Stichting Move-On Outdoor. Bij extreme (verwachte) weersomstandigheden zal Stichting Move-On Outdoor altijd contact opnemen voor overleg.
    Bij slechte weersomstandigheden kan er dus GEEN beroep op overmacht gedaan worden.
 3. Annulering vanuit Stichting Move-On Outdoor:
  1. Stichting Move-On Outdoor kan alleen een activiteit annuleren als dit voortkomt uit overmacht, of wanneer dit is overlegt met de Externe Partij.
  2. Bij annulering vanuit Stichting Move-On Outdoor, krijgt de Externe partij 100% van het bedrag terug, inclusief aanbetaling.
 4. Aanpassingen aan Geaccepteerde Offerte

  Na acceptatie van een offerte voor een activiteit bij Move-On Outdoor, kan het programma niet zodanig worden aangepast dat het totale bedrag lager uitvalt dan het in de offerte vermelde bedrag. Aanpassingen aan het programma zijn enkel mogelijk in de vorm van uitbreidingen of toevoegingen, welke kunnen leiden tot een hogere totaalprijs. Move-On Outdoor behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor dergelijke uitbreidingen.

6. VERPLAATSING VAN EEN ACTIVITEIT:

 1. Verplaatsing van een activiteit kan uitsluitend in overleg met Stichting Move-On Outdoor.
 2. Bij aankondiging van de verplaatsing >2 dagen voor aanvang van de activiteit, worden er geen extra kosten in rekening gebracht.
 3. Bij aankondiging van de verplaatsing <2 dagen voor aanvang van de activiteit word er een extra bedrag van 20% van het totaalbedrag, welke vermeld staat op de offerte, in rekening gebracht.
  Dit brengt de het totaalbedrag van een activiteit dan op 120%

7. ACTIVITEITEN OP EEN EXTERNE LOCATIE

Onder een externe locatie wordt verstaan elke locatie waar Move-On Outdoor activiteiten verzorgt buiten het terrein van Move-On Outdoor.

 1. Aansprakelijkheid

  1. Move-On Outdoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel, schade aan eigendommen of andere gevolgen die voortvloeien uit deelname aan onze activiteiten.
  2. De deelnemer aanvaardt alle risico’s verbonden aan deelname aan de activiteiten van Move-On Outdoor.
 2. Verzekering

  1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende verzekering die alle mogelijke schade dekt die kan voortvloeien uit de activiteiten van Move-On Outdoor.
  2. Move-On Outdoor is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van verzekeringen aan de opdrachtgever of deelnemers.
 3. Toestemming voor activiteiten

  1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen, vergunningen en toegangspassen voor het uitvoeren van activiteiten in het betreffende gebied.
  2. Move-On Outdoor is niet aansprakelijk voor eventuele consequenties die voortvloeien uit het ontbreken van de benodigde toestemmingen.
 4. Activiteiten

  1. De activiteiten die Move-On Outdoor kan verzorgen op locatie omvatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot: het opbouwen van hindernisbanen, het bouwen en varen van vlotten, het maken van vuur, boogschieten, en diverse sport- en spelactiviteiten.
  2. De opdrachtgever stemt ermee in dat de deelnemers aan deze activiteiten alle benodigde vaardigheden en fysieke capaciteiten hebben om veilig deel te nemen.
 5. Afwijzing van aansprakelijkheid

  1. De opdrachtgever en deelnemers ontslaan Move-On Outdoor, haar personeel en vertegenwoordigers van alle aansprakelijkheid voor letsel, verlies of schade die voortvloeit uit deelname aan de activiteiten van Move-On Outdoor, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid.
 6. Aanpassingen aan Geaccepteerde Offerte

        1. Na acceptatie van een offerte voor een activiteit bij Move-On Outdoor, kan het programma niet zodanig worden aangepast dat het totale bedrag lager uitvalt dan het in de offerte vermelde bedrag. Aanpassingen aan het programma zijn enkel mogelijk in de vorm van uitbreidingen of toevoegingen, welke kunnen leiden tot een hogere totaalprijs. Move-On Outdoor behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor dergelijke uitbreidingen.

 7. Annulering

  Bij het annuleren van een activiteit vanuit de Externe partij worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

  • Meer dan 20 dagen voor aanvang van de activiteit: Als u meer dan 20 dagen voor aanvang van de activiteit annuleert, dient u 20% van het bedrag vermeld op de offerte te betalen.

  • 10 tot 20 dagen voor aanvang van de activiteit: Als u 10 tot 20 dagen voor aanvang van de activiteit annuleert, dient u 50% van het bedrag vermeld op de offerte te betalen.

  • 5 tot 10 dagen voor aanvang van de activiteit: Als u 5 tot 10 dagen voor aanvang van de activiteit annuleert, dient u 75% van het bedrag vermeld op de offerte te betalen.

  • 2 tot 5 dagen voor aanvang van de activiteit: Als u 2 tot 5 dagen voor aanvang van de activiteit annuleert, dient u 100% van het bedrag vermeld op de offerte te betalen.

  • 0 tot 2 dagen voor aanvang van de activiteit: Als u 0 tot 2 dagen voor aanvang van de activiteit annuleert, dient u 120% van het bedrag vermeld op de offerte te betalen.

 8. Toepasselijk recht

  1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.